Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu

Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretarz Rady
/71/ 774-67-86 
/71/ 774-67-99
biuro@wrbrd.wroc.pl

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

WORD we Wrocławiu wdrożył i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu pełni Andrzej Dworzycki.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław, na adres e-mail: iod@word.wroc.pl lub telefonicznie /71/774 67 84.