Get Adobe Flash player

Zadania statutowe realizowane m.in. przez

Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu

 


1. Analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie woj. dolnośląskiego. Identyfikacja odcinków szczególnie zagrożonych oraz inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia liczby wypadków. Sporządzanie  okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wypracowywanie wniosków do realizacji, analizy tematyczne obejmujące wybrane grupy uczestników ruchu lub obszary zagrożenia dla potrzeb Policji oraz organów i instytucji działających na rzecz brd.

3. Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Dolnego Śląska, w tym w szczególności ukierunkowanych na:

· ograniczenie przekraczania dozwolonej prędkości jazdy;

· egzekwowanie stosowania przepisów w zakresie jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz stosowania fotelików dla dzieci;

· ujawniania i eliminowania z ruchu drogowego jego uczestników znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;

· kształtowanie właściwych zachowań niechronionych użytkowników dróg oraz kierujących wobec pieszych i rowerzystów.

4. Współpraca z innymi jednostkami Policji, Strażą Miejską/Gminną, Inspekcją Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz innymi organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez użytkowników dróg.

5. Reagowanie na wszelkiego rodzaju sygnały i wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego napływające od społeczeństwa i różnego rodzaju instytucji.

6. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz samorządami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na podległym terenie oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania przepisów ruchu drogowego, uświadamianie przyczyn wypadków i kolizji drogowych.

7. Współorganizowanie oraz prowadzenie konkursów, turniejów oraz innych imprez poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.

8. Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć Policji oraz innych organów poprzez bezpośrednie uczestnictwo w komisjach problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

9. Współpraca z rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi i prasą w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o stanie bezpieczeństwa, realnych zagrożeniach oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez Policję.

10. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze.

11. Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie szkolenia kadr brd z terenu województwa.

12. Podejmowanie doraźnych inicjatyw mających na celu propagowanie znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego przy okazji festynów i imprez masowych.

13. Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląskim Zarządem Dróg i Kolei oraz pozostałymi zarządcami dróg w zakresie:

· opiniowania projektów stałych lub czasowych organizacji ruchu,

· oznakowania i stanu technicznego dróg,

· wspólna realizacja okresowych przeglądów dróg (lustracja wiosenna i jesienna),

· inicjujowanie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury technicznej dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

 


Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2010 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2011 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2012 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2013 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2014 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2015 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2016 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2017 rok

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa dolnośląskiego za 2018 rok

Kierowco już za chwile ferie

Być motocyklistą i przeżyć kolejny sezon