Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu

Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretarz Rady
/71/ 774-67-86 
/71/ 774-67-99
biuro@wrbrd.wroc.pl

O WR BRD

Od 1993 r. na podstawie uchwały Rady Ministrów działa w Polsce Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako organ doradczy Rady Ministrów. Z jej inicjatywy powstały wojewódzkie rady bezpieczeństwa ruchu drogowego, mające za zadanie wymianę informacji i koordynację działań administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Nowe przepisy ruchu drogowego (ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z 1997 r.) porządkują tę sytuację powołując Krajową Radę BRD oraz jednolite struktury wojewódzkie - Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Określają precyzyjnie ich skład, zadania oraz nakładają obowiązek rozliczania się z działań na rzecz bezpieczeństwa przed Rządem, Parlamentem i Prezydentem.

Wypadki drogowe kosztują społeczeństwo polskie prawie 3 mld USD rocznie. Bank światowy szacuje te stary na poziomie 2,7 % PKB. Województwo Dolnośląskie należy do średnio zagrożonych pod tym względem. W 2002 roku zanotowano na jego terenie 34 788 zdarzeń drogowych, z tego 3 241 stanowią wypadki, a 31 547 kolizje. W wypadkach drogowych zginęło 392 osoby a 3 974 osoby zostały ranne. Zarządzeniem Nr 57 z dnia 27 marca 2003 r. Wojewoda Dolnośląski powołał Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rada zgodnie z zapisem ustawowym, koordynuje, inspiruje oraz określa kierunki działania administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań należy:

 • pobudzanie i inicjowanie stosownych działań szkoleniowych, edukacyjnych, opiniodawczych i promocyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach, w tym tworzenia struktur ratownictwa drogowego,
 • wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność programową zarówno resortu transportu, jak i innych dotacji celowych,
 • zatwierdzanie planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na bezpieczeństwo drogowe,
 • integrowanie działań różnych instytucji w celu realizacji konkretnych propozycji wpływających na bezpieczeństwo drogowe,
 • opracowywanie regionalnych programów bezpieczeństwa drogowego,
 • inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,
 • analizowanie i ocenienie podejmowanych zadań.

Najważniejszym celem działania Rady jest doprowadzenie do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano następujące kierunki działań programowych:

 • system bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,
 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • kontrola i prewencja ruchu drogowego
 • infrastruktura drogowa,
 • ratownictwo drogowe,
 • transport drogowy,
 • informacja medialna.

Należy jednak zdecydowanie stwierdzić, że osiągnięcie postawionych celów będzie możliwe jedynie przez powszechne wdrożenie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez wszystkie jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe, a zdefiniowane w programie zasady działań mają stworzyć odpowiednie warunki dla wdrożenia programu. W Województwie Dolnośląskim, podobnie z resztą jak w całej Polsce, nie ma wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Statutowo zajmuje się nim wiele organizacji, które mają związek z motoryzacją np. WORD-y, PZMot, Policja. Wypadki drogowe są problemem zbyt złożonym, a ich skutki zbyt kosztowne, aby nie zrobić wszystkiego co jest możliwe na każdym szczeblu administracji, aby obecny stan rzeczy poprawić. System działań powinien precyzować zasady współpracy trzech głównych partnerów: administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Niestety, wojewódzkie rady brd nie mają osobowości prawnej ani budżetu, są dobrowolnymi stowarzyszeniami, które jednoczy wspólna idea poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizacja systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stabilne źródło jego finansowania to kluczowe warunki powodzenia programu. Należy jednak podkreślić, że nawet najlepszy nie wdrożony do realizacji program przynosi zerowe efekty. Zatem jedynie konsekwentnie prowadzony proces wdrażania może doprowadzić do osiągnięcia założonych celów, a cel podstawowy to zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych na terenie województwa dolnośląskiego.