Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu

Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretarz Rady
/71/ 774-67-86 
/71/ 774-67-99
biuro@wrbrd.wroc.pl

Zadania WR BRD

Rada zgodnie z zapisem ustawowym jest zespołem koordynującym, inspirującym oraz określającym kierunki działania administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań Rady należy:

 • Pobudzanie i inicjowanie stosownych działań szkoleniowych, w tym ratownictwa drogowego, edukacyjnych, opiniodawczych i promocyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 • Wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność programową zarówno z resortu transportu, jak i innych dotacji celowych.
 • Zatwierdzanie planu wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Integrowanie działań różnych instytucji w celu realizacji konkretnych propozycji wpływających na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Inicjowanie współpracy między województwami.
 • Analizowanie i ocenianie podejmowanych zadań.

Celem Rady jest wypracowanie zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 300
w roku 2003. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano następujące kierunki zadań programowych:

 • system BRD w województwie,
 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • profilaktyka i kontrola ruchu drogowego,
 • infrastruktura drogowa,
 • ratownictwo drogowe,
 • transport samochodowy,
 • informacja medialna

Osiągnięcie zdefiniowanych celów będzie możliwe jedynie poprzez powszechne wdrożenie środków poprawy BRD przez wszystkie jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Zdefiniowane w programie zasady działań mają stworzyć odpowiednie warunki dla jego wdrożenia. W województwie dolnośląskim, podobnie zresztą jak w całej Polsce, nie ma wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Statutowo zajmuje się nim wiele instytucji, które mają jakikolwiek związek z motoryzacją, np. WORD, PZM-ot, Policja. W niektórych województwach powołane zostały Powiatowe Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz gminni specjaliści BRD. Celem Rady jest koordynacja i promocja działań na rzecz poprawy BRD w powiecie i gminie. Powiatowe Rady BRD przejmują jako zadania szczegółowe:

 • opracowanie projektu statutu i programu działań Powiatowych Rad BRD,
 • opracowanie powiatowego programu poprawy BRD i określenie zasad jego wdrażania,
 • koordynację działań na rzecz BRD w powiecie,
 • promocję i pomoc w organizowaniu gminnych komisji BRD,
 • promocję i pomoc w opracowaniu gminnych programów poprawy BRD,
 • formułowanie wniosków na ten temat skierowanych do instytucji regionalnych i centralnych.

Główni wykonawcy: Starostowie Powiatów Ziemskich, Prezydenci Miast (Powiatów Grodzkich). Inicjatywę tworzenia Powiatowych Rad BRD należy ocenić jako potrzebną i bardzo pozytywną. Istnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego stanowi warunek konieczny powodzenia każdego programu. Wypadki drogowe są problemem zbyt złożonym, a ich skutki zbyt kosztowne - by nie zrobić wszystkiego, co jest możliwe na każdym szczeblu administracji, aby ten stan rzeczy poprawić. System działań powinien precyzować zasady współpracy trzech głównych partnerów: administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Niestety ani Rada Krajowa, ani Rady Wojewódzkie i Powiatowe nie mają osobowości prawnej ani budżetu, są dobrowolnym stowarzyszeniem różnych resortów lub wydziałów Urzędu Wojewódzkiego i różnych instytucji spoza niego, które jednoczy wspólna idea poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Działania na rzecz poprawy stanu BRD muszą jednak rozpocząć się od przeprowadzenia prawidłowej diagnozy w województwie, powiecie, w mieście, na ulicy czy na skrzyżowaniu. Dokładna wiedza o przyczynach, okolicznościach i miejscu wypadków i kolizji drogowych jest warunkiem koniecznym do podejmowania efektywnych działań na rzecz poprawy stanu BRD.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zadaniem zbyt trudnym i złożonym, by je realizować jedynie za pomocą decyzji administracji rządowej czy udziału organów samorządowych, bardzo potrzebna jest inicjatywa lokalnych obywateli oraz prasy, radia i telewizji. Z powyższego wynika, że organizacja systemu BRD oraz stabilne źródło finansowania stanowią kluczowe warunki powodzenia programu. Należy jednak podkreślić, że najlepszy program, ale nie wdrożony pozostaje jedynie teorią, który przynosi zerowe efekty. Zatem jedynie konsekwentnie prowadzony proces wprowadzania go w praktyce może przynieść efekty w postaci osiągnięcia założonych celów. A cel podstawowy to zmniejszenie ilości śmiertelnych wypadków drogowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Po wyborach samorządowych, do końca roku 2002, do Rady dołączeni zostaną czterej starostowie i czterej wójtowie z regionu byłych województw wchodzących w skład obecnego województwa dolnośląskiego.