Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu

Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretarz Rady
/71/ 774-67-86 
/71/ 774-67-99
biuro@wrbrd.wroc.pl

Regulamin pracy WR BRD

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwana dalej "Radą" działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r., z poź.zm.)
 • Zarządzenia Nr 32/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • niniejszego Regulaminu

§ 2

 1. Rada jest zespołem koordynującym, który określa kierunki działania administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele:a
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
 • Zarządów Dróg,
 • Innych podmiotów i organizacji określonych w art. 140i pkt. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
 1. W pracach Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz niezależni eksperci.

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i środki działania.

§ 3

Celem działania Rady jest inicjowanie i koordynowanie optymalnych działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 4

Do zadań Rady należy:

 1. Pobudzanie i inicjowanie stosownych działań szkoleniowych w tym ratownictwa drogowego, edukacyjnych, opiniodawczych i promocyjnych, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 2. Wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność programową zarówno z resortu transportu jak i innych dotacji celowych.
 3. Zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Integrowanie działań różnych instytucji w celu realizacji konkretnych propozycji wpływających na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 5. Opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej.
 7. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

§ 5

Rada realizuje swoje cele i działania poprzez:

 1. Inspirowanie i opiniowanie kierunków i przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Wnioskowanie do odpowiednich organów i instytucji o podjęcie przez nie działań i programów poprawiających stan bezpieczeństwa na drogach.
 3. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Pozyskiwanie do realizacji celów Rady instytucji i organizacji społecznych.
 5. Współpracę ze środkami masowego komunikowania.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna i podział kompetencji

§ 6

 1. Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 2. Zastępcami są: Wojewoda Dolnośląski i Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.
 3. Sekretarza Rady wyznacza Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 4. Członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady osobiście lub przez swoich przedstawicieli.

§ 7

 1. Przewodniczący Rady:
 • otwiera i zamyka posiedzenia Rady,
 • kieruje pracami Rady,
 • reprezentuje Radę na zewnątrz.
 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Zastępca Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami Rady:
 • sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 1. Przewodniczący Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady BRD corocznie do końca stycznia sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie.

§ 8

Do zadań Sekretarza Rady należy:

 1. Przygotowywanie projektów planów pracy i projektów sprawozdań z działalności Rady,
 2. Koordynowanie pracy zespołów programowych,
 3. Prowadzenie sekretariatu Rady.

§ 9

W ramach Rady tworzy się Zespoły programowe:

 • W ramach Rady tworzy się Zespoły programowe:
 • Zespół programowy medycznego ratownictwa drogowego,
 • Zespół inżynierii ruchu drogowego,
 • Zespół szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych.

§ 10

 1. Przewodniczących zespołów programowych powołuje Przewodniczący Rady.
 2. W skład zespołów programowych wchodzą członkowie Rady oraz inne osoby zaproponowane przez przewodniczących zespołów i zaakceptowane przez Przewodniczącego Rady.
 3. Posiedzenia zespołów programowych zwołują przewodniczący zespołów w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

ROZDZIAŁ IV
Tryb pracy Rady

§ 11

 1. Radę zwołuje Przewodniczący Rady dwa razy w roku lub częściej w zależności od potrzeb.
 2. Posiedzenia Rady są jawne. Rada może zarządzić poufność obrad.
 3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Z przebiegu posiedzenia Rady Sekretarz Rady sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady. Protokół zawiera:
 • numer kolejny protokołu,
 • datę posiedzenia,
 • listę obecnych na posiedzeniu,
 • porządek obrad,
 • przebieg dyskusji,
 • przebieg i wynik głosowania,
 • informację w sprawie powziętych uchwał.

§ 12

 1. Przewodniczący zespołów programowych opracowują w swoich zespołach plany pracy zespołów do 30 listopada każdego roku na rok następny.
 2. Na podstawie planów pracy zespołów Sekretarz Rady opracowuje plan pracy Rady na rok następny.
 3. W czwartym kwartale każdego roku Rada w formie uchwały zatwierdza plan działania na rok następny.
 4. Plan działania może być zmieniony w trakcie roku na wniosek Rady.
 5. W styczniu każdego roku Rada zatwierdza sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa oraz działań realizowanych w tym zakresie za rok ubiegły.
 6. W pierwszym kwartale każdego roku przewodniczący zespołów programowych składają Radzie sprawozdanie za rok ubiegły.